Allmänna villkor Villkor

Allmänna villkor för Thuiswinkel.org

Dessa allmänna villkor för Thuiswinkel.org har utarbetats i samråd med konsumentföreningen inom ramen för samordningsgruppen för självreglering (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet och kommer att börja tillämpas från och med den 1 juni 2014.

index:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Näringsidkarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Kundens skyldigheter vid frånträde
Artikel 8 - Kunder som utövar sin ångerrätt och de kostnader som detta medför
Artikel 9 - Näringsidkares skyldigheter vid utövande av ångerrätt
Artikel 10 - Uteslutande av ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Fullgörande av avtal och extra garanti
Artikel 13 - Leverans och genomförande
Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomålsförfarande
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Filialgaranti
Artikel 19 - Ytterligare eller andra bestämmelser
Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Thuiswinkel.org

Artikel 1 - Definitioner

Följande definitioner gäller i dessa villkor:

 1. 1. Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket en konsument erhåller produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster genom ett distansavtal, och en näringsidkare eller en tredje part levererar dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i enlighet med ett avtal mellan den tredje parten och näringsidkaren;
 2. 2. Ångerfrist: den period inom vilken en konsument kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. 3. Konsument: en fysisk person vars handlingar inte utförs för ändamål som rör handel, ett yrke eller en verksamhet;
 4. 4. Dag: kalenderdag;
 5. 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. 6. transaktion med förlängd löptid: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, varigenom skyldigheten att leverera och/eller köpa fördelas över en tidsperiod;
 7. 7. varaktigt medium: varje medel - inklusive e-post - som gör det möjligt för en konsument eller näringsidkare att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som underlättar framtida användning eller konsultation under en period som är förenlig med det mål som informationen är avsedd för och som underlättar oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
 8. 8. Ångerrätt: möjlighet för en konsument att frånträda ett distansavtal inom ångerfristen;
 9. 9. Näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som är medlem i Thuiswinkel.org och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument inom ramen för ett system som är organiserat för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varigenom en eller flera tekniker för distanskommunikation helt eller delvis används fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås;
 11. 11. Modellformulär för ångerrätt: det europeiska modellformuläret för ångerrätt som ingår i bilaga I till dessa villkor. Näringsidkaren är inte skyldig att tillhandahålla bilaga I om konsumenten inte har någon ångerrätt med avseende på sin beställning;
 12. 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för kommunikation om näringsidkarens erbjudande och ingående av avtal, utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt.

Artikel 2 - Näringsidkarens identitet

Näringsidkarens namn: Brandfield BV / Beloro Jewels;
Registrerad adress: Osloweg 105, 9723 BK Groningen;
Telefonnummer och tidpunkter då näringsidkaren kan kontaktas per telefon +31(0)50 - 21 12 550 måndag-fredag från 08:30 till 17:00
E-postadress till: info@belorojewels.com
Handelskammarens nummer: 68185758;
Momsregistreringsnummer: NL857336770B.01;

Om näringsidkarens verksamhet omfattas av ett relevant licenssystem: uppgifter om tillsynsmyndigheten.

Om näringsidkaren utövar ett reglerat yrke:

 1. - den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;
 2. - yrkestiteln, den stad i EU eller EES där den beviljades;
 3. - en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner om var och hur dessa yrkesregler kan nås.

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som lämnas av en näringsidkare och för varje distansavtal som har ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument.
 2. 2. Innan ett distansavtal ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange på vilket sätt de allmänna villkoren finns tillgängliga för inspektion i näringsidkarens lokaler och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten, så snart som möjligt, på konsumentens begäran.
 3. 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt ska konsumenten, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, få texten till dessa allmänna villkor elektroniskt, på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte rimligen är möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange var de allmänna villkoren kan hämtas elektroniskt och att de på konsumentens begäran kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. 4. Om särskilda produkt- eller tjänsterelaterade villkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje styckena tillämpas analogt och konsumenten kan alltid åberopa det tillämpliga villkor som är mest förmånligt för konsumenten om de allmänna villkoren är oförenliga.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. 1. Om ett erbjudande är föremål för en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor, kommer detta att uttryckligen nämnas i erbjudandet.
 2. 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om näringsidkaren använder sig av illustrationer ska dessa ge en rättvisande bild av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Näringsidkaren är inte bunden av uppenbara fel eller misstag i erbjudandet.
 3. 3. Varje erbjudande innehåller information som gör det tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till godkännandet av erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

 1. 1. Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i detta har uppfyllts.
 2. 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av accepterandet av erbjudandet elektroniskt. Konsumenten kan häva avtalet så länge som näringsidkaren inte har bekräftat att erbjudandet har accepterats.
 3. 3. Om avtalet ingås elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. 4. Näringsidkaren får - inom lagstadgade ramar - inhämta information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett ansvarsfullt sätt. Om näringsidkaren på grund av denna undersökning har goda skäl att vägra ingå avtalet, har han rätt att med stöd av skälen avslå en beställning eller ansökan eller att förena dess genomförande med särskilda villkor.
 5. 5. Näringsidkaren ska senast vid leveransen av en vara, tjänst eller digitalt innehåll skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt varaktigt medium:
  a. Kontorsadressen till näringsidkarens verksamhetsställe där konsumenten kan lämna klagomål;
  b. Villkoren för att konsumenten ska kunna utnyttja sin ångerrätt och hur detta ska gå till, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte kan utnyttjas;
  c. Information om garantier och befintlig kundservice;
  d. Priset, inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, leveranskostnaderna i tillämpliga fall och metoden för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
  e. villkoren för uppsägning av avtalet, om avtalets löptid överstiger ett år eller om det gäller på obestämd tid;
  f. Om konsumenten har ångerrätt, standardformuläret för ångerrätt.
  6. Vid ett avtal med förlängd löptid gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid leverans av produkter

 1. 1. Vid köp av produkter har en konsument rätt att säga upp avtalet utan att ange skäl under en period på minst 14 dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga konsumenten om skälet till att avtalet upphävs, men konsumenten är inte skyldig att ange skälen.
 2. 2. Den period som anges i punkt. 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en av konsumenten utsedd tredje man, som inte är transportör, har mottagit varan, eller
  a. om konsumenten har beställt flera produkter: den dag då konsumenten eller tredje man
  som utsetts av konsumenten, tog emot den sista produkten. Näringsidkaren får neka en enskild beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att han tydligt informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen.
  b. Om leveransen av en produkt omfattar olika leveranser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts av konsumenten, tog emot den sista leveransen eller den sista delen;
  c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller en tredje part som utsetts av konsumenten tog emot den sista produkten.

Vid leverans av tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

 1. 3. En konsument har rätt att utan angivande av skäl häva ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium under en period av minst fjorton dagar. Näringsidkaren har rätt att fråga konsumenten om skälet till att avtalet frånträds, men konsumenten är inte skyldig att ange skälet eller skälen.
 2. 4. Den period som anges i punkt. 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet ingicks.

Förlängd ångerfrist för varor, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium, om konsumenten inte har informerats om ångerrätten:

 1. 5. Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den lagstadgade obligatoriska informationen om ångerrätten eller om standardformuläret inte har tillhandahållits, löper ångerfristen ut tolv månader efter utgången av den ursprungligen fastställda ångerfristen enligt föregående stycken i denna artikel.
 2. 6. Om näringsidkaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader från den dag då den ursprungliga ångerfristen började löpa, ska ångerfristen löpa ut 14 dagar efter den dag då konsumenten tog emot informationen.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

 1. 1. Under ångerfristen ska konsumenten behandla produkten och dess förpackning varsamt. Han får endast packa upp eller använda produkten i den mån det är nödvändigt för att bedöma produktens art, egenskaper och verkan. Utgångspunkten är här att konsumenten endast får hantera och undersöka produkten på samma sätt som i en butik.
 2. 2. Konsumenten ansvarar endast för den värdeminskning av varan som är en följd av att han hanterat varan på annat sätt än vad som är tillåtet enligt punkt 1. 1.
 3. 3. Konsumenten är inte ansvarig för varans värdeminskning om näringsidkaren inte har gett konsumenten all den information om ångerrätten som enligt lag är obligatorisk innan avtalet ingicks.

Artikel 8 - Konsumenter som utövar sin ångerrätt och kostnader i samband med detta

 • 1. En konsument som vill utöva sin ångerrätt ska inom ångerfristen meddela näringsidkaren detta med hjälp av standardformuläret för ångerrätt eller på något annat otvetydigt sätt.
 • 2. Konsumenten ska så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter den dag då han eller hon lämnade sitt meddelande enligt punkt 1, återlämna varan. 1, ska konsumenten återlämna varan eller överlämna den till (en företrädare för) näringsidkaren. Detta är inte nödvändigt om näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit tidsfristen för återsändande av varor om han skickar tillbaka varan innan ångerfristen har löpt ut.
 • 3. Konsumenten returnerar varan med alla relevanta tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren har lämnat.
 • 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i tid vilar på konsumenten.
 • 5. Konsumenten bär de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har förklarat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om näringsidkaren visar att han är villig att själv stå för dessa kostnader, ska konsumenten inte vara skyldig att stå för kostnaderna för att returnera varor.
 • 6. Om konsumenten utövar sin ångerrätt efter att först uttryckligen ha begärt att den tillhandahållna tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte har färdigställts för försäljning ska ske i en begränsad volym eller en viss kvantitet under ångerfristen, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren ett belopp som motsvarar den del av avtalet som näringsidkaren har uppfyllt vid tidpunkten för ångerfristen, jämfört med om avtalet hade uppfyllts helt.
 • 7. Konsumenten ska inte bära några kostnader för utförande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har färdigställts för försäljning - i en begränsad volym eller kvantitet - eller för leverans av centralvärme, om
  a. näringsidkaren inte har gett konsumenten den lagstadgade obligatoriska informationen om ångerrätt, de kostnader som ska betalas vid ångerrätt eller standardformuläret för ångerrätt, eller
  b. konsumenten inte uttryckligen har frågat om tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller centralvärme ska påbörjas under ångerfristen.
 • 8. Konsumenten ska inte bära några kostnader för hela eller delar av leveransen av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, om
  a. konsumenten inte före leveransen uttryckligen har samtyckt till att avtalet ska börja fullgöras före ångerfristens utgång
  b. han inte har bekräftat att han har förlorat sin ångerrätt när han gav sitt tillstånd, eller
  c. näringsidkaren har underlåtit att bekräfta detta uttalande från konsumenten.
 • 9. Om en konsument utövar sin ångerrätt är alla tilläggsavtal rättsligt upplösta.

Artikel 9 - Näringsidkarens skyldigheter vid utövande av ångerrätten

 1. 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att på elektronisk väg förklara att han eller hon frånträder avtalet, ska näringsidkaren omedelbart efter mottagandet av förklaringen skicka en bekräftelse på mottagandet.
 2. 2. Näringsidkaren ska omedelbart återbetala konsumenten alla betalningar, inklusive eventuella leveranskostnader som näringsidkaren debiterat för den returnerade produkten, dock senast inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade att han eller hon ångrat sig. Utom i de fall då näringsidkaren har erbjudit sig att själv hämta produkten kan han skjuta upp återbetalningen tills han har mottagit produkten eller tills konsumenten bevisar att han har återlämnat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. 3. Vid eventuell återbetalning ska näringsidkaren använda samma betalningsmetod som konsumenten ursprungligen använde, såvida inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. 4. Om konsumenten har valt en dyr leveransmetod i stället för den billigaste standardleveransen, behöver näringsidkaren inte återbetala de extra kostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 - Uteslutande av ångerrätten

Näringsidkaren får utesluta ångerrätten för följande varor och tjänster, men endast om näringsidkaren tydligt angav detta när han eller hon lämnade sitt erbjudande eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks:

 1. 1. Varor eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 2. 2. Avtal som ingås under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod varigenom en näringsidkare erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster på en auktion, under ledning av en auktionsförrättare, och varigenom den framgångsrike köparen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. 3. Tjänsteavtal, efter det att tjänsten är helt slutförd, men endast om:
  a. genomförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och
  b. konsumenten förklarade att han eller hon hade förlorat sin ångerrätt så snart näringsidkaren hade fullgjort hela avtalet;
 4. 4. Paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang som avses i artikel 7:500 BW och avtal om persontransport;
 5. 5. Tjänstekontrakt som ger tillgång till logi, om kontraktet redan föreskriver ett visst datum eller en viss period för genomförande och annat än för logi, transport av varor, biluthyrningstjänster och catering;
 6. 6. Kontrakt som avser fritidsaktiviteter, om kontraktet redan föreskriver ett visst datum eller en viss period för genomförande;
 7. 7. Produkter som tillverkats enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkats på grundval av konsumentens specifika val eller beslut, eller som är klart avsedda för en viss person;
 8. 8. Produkter som är utsatta för snabbt förfall eller har begränsad hållbarhet;
 9. 9. Förseglade produkter som av hälso- eller hygienskäl är olämpliga att returnera och vars försegling brutits efter leveransen;
 10. 10. Produkter som på grund av sin beskaffenhet oåterkalleligen har blandats med andra produkter;
 11. 11. Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades när avtalet ingicks, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på marknadsfluktuationer som näringsidkaren inte har något inflytande över;
 12. 12. Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorutrustning vars försegling brutits efter leverans;
 13. 13. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett materiellt medium, men endast om:
  a. leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande, och
  b. konsumenten förklarat att detta inneburit att han förlorat sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

 1. 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar i momstariffer.
 2. 2. I motsats till föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster till rörliga priser, i fall där dessa priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över. Erbjudandet måste hänvisa till denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser.
 3. 3. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet ingicks är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. 4. Prishöjningar mer än 3 månader efter det att avtalet ingicks är endast tillåtna om näringsidkaren har angett detta och:
  a. de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
  b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 5. 5. Priser som anges i erbjudanden om produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Uppfyllande av avtal och extra garanti

 1. 1. Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så avtalats garanterar näringsidkaren även att produkten är lämplig för annat än normal användning.
 2. 2. Ett extra garantiarrangemang som erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören kan aldrig påverka de lagstadgade rättigheter och krav som en konsument kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av avtalet om näringsidkaren inte fullgjort sin del av avtalet.
 3. 3. En extra garanti definieras som varje åtagande från en näringsidkare, dennes leverantör, importör eller tillverkare som ger en konsument rättigheter eller anspråk utöver dem som föreskrivs i lag, för den händelse att näringsidkaren inte fullgör sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och genomförande

 1. 1. Näringsidkaren ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. 2. Leveransplatsen anses vara den adress som konsumenten gör känd för företaget.
 3. 3. Med beaktande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att genomföra accepterade beställningar med effektiv skyndsamhet, dock senast inom 30 dagar, såvida inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas eller om leveransen inte kan genomföras, eller endast delvis, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter det att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att kostnadsfritt häva avtalet och rätt till eventuellt skadestånd.
 4. 4. Efter hävning i enlighet med föregående stycke ska näringsidkaren omedelbart återbetala det belopp som konsumenten har betalat.
 5. 5. Risken för skada på och/eller förlust av produkter vilar på näringsidkaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en representant som konsumenten tidigare har utsett och meddelat näringsidkaren, om inte annat uttryckligen har avtalats.

Artikel 14 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning

Uppsägning

 1. 1. Konsumenten har rätt att när som helst säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de uppsägningsregler som avtalats och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 2. 2. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den tidsbegränsade perioden, med förbehåll för de uppsägningsregler som avtalats och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. 3. När det gäller avtal som beskrivs i de två första styckena kan konsumenten:
  - säga upp dem när som helst och inte vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  - säga upp dem på samma sätt som när de ingicks;
  - alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som den som gäller för näringsidkaren.

Förlängning

 1. 4. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. 5. Med avvikelse från vad som anges i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts för regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar eller tidskrifter automatiskt förlängas med en bestämd tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. 6. Ett tidsbegränsat avtal som har ingåtts om regelbunden leverans av varor eller tjänster får automatiskt förlängas på obestämd tid endast om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och, när det gäller ett avtal om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar eller tidskrifter men mindre än en gång i månaden, med en uppsägningstid som inte överstiger tre månader.
 4. 7. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter (provprenumeration eller introduktionsprenumeration) förlängs inte automatiskt och upphör automatiskt att gälla vid provperiodens eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

 1. 8. Om ett avtal har en bestämd löptid som överstiger ett år, har konsumenten efter ett år alltid rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad, såvida inte en förtida uppsägning av avtalet är oacceptabel med hänsyn till vad som är skäligt och rättvist.

Artikel 15 - Betalning

 1. 1. Om inget annat datum anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren, ska belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat löpa eller, om ingen ångerfrist gäller, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna 14-dagarsperiod löpa dagen efter det att konsumenten har mottagit en bekräftelse på avtalet.
 2. 2. Vid försäljning av varor till konsumenter får de allmänna villkoren aldrig föreskriva en förskottsbetalning som överstiger 50 %. Om förskottsbetalning föreskrivs kan konsumenten inte åberopa några som helst rättigheter i samband med genomförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
 3. 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart underrätta näringsidkaren om eventuella felaktigheter i lämnade eller angivna betalningsuppgifter.
 4. 4. Om en konsument inte fullgör sin(a) betalningsskyldighet(er) i tid, efter det att näringsidkaren har informerat konsumenten om den sena betalningen, har konsumenten 14 dagar på sig att fullgöra betalningsskyldigheten; om betalning inte sker inom denna 14-dagarsperiod ska lagstadgad ränta betalas på det belopp som ska betalas och näringsidkaren har rätt att debitera skäliga utomrättsliga inkassokostnader som han har ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % av obetalda belopp upp till 2 500 euro, 10 % över 2 500 euro och 5 % över 5 000 euro, med ett minimum på 40 euro. Näringsidkaren kan göra avvikelser från dessa belopp och procentsatser som är gynnsamma för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomålsförfarande

 1. 1. Näringsidkaren ska tillhandahålla ett klagomålsförfarande som har fått tillräcklig publicitet och ska behandla ett klagomål i enlighet med detta klagomålsförfarande.
 2. 2. En konsument som har upptäckt brister i genomförandet av ett avtal måste lämna eventuella klagomål till näringsidkaren utan dröjsmål, i sin helhet och med tydliga beskrivningar.
 3. 3. Ett svar på klagomål som lämnats till näringsidkaren kommer att lämnas inom en period av 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om det kan förutses att ett klagomål kommer att kräva en längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar, bekräfta mottagandet och ange när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.
 4. 4. Ett klagomål på en vara, en tjänst eller näringsidkarens service kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentens sida på Thuiswinkel.org:s webbplats, www.thuiswinkel.org Klagomålet skickas sedan både till den berörda näringsidkaren och till Thuiswinkel.org.
 5. 5. Konsumenten bör ge näringsidkaren en tidsperiod på minst 4 veckor för att lösa klagomålet i gemensamt samråd. Efter denna tidsperiod blir klagomålet en tvist som omfattas av systemet för tvistlösning.

Artikel 17 - Tvister

 1. 1. Avtal som ingås mellan en näringsidkare och en konsument och som omfattas av dessa allmänna villkor är endast underkastade nederländsk lag.
 2. 2. Tvister mellan en konsument och en näringsidkare om ingående eller utövande av avtal om produkter och tjänster som ska tillhandahållas av denna näringsidkare kan hänskjutas till Thuiswinkel Disputes Committee, P.O. Box 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl), av antingen konsumenten eller näringsidkaren, med vederbörligt iakttagande av vad som anges nedan.
 3. 3. Tvistlösningsnämnden kommer endast att behandla en tvist om konsumenten först utan dröjsmål har framfört sitt klagomål till näringsidkaren.
 4. 4. Om klagomålet inte leder till en lösning ska tvisten hänskjutas till tvistlösningsnämnden senast 12 månader efter det att konsumenten framförde klagomålet till näringsidkaren.
 5. 5. Om en konsument vill hänskjuta en tvist till tvistlösningsnämnden är näringsidkaren bunden av detta val. Företrädesvis ska konsumenten först underrätta näringsidkaren om detta.
 6. 6. Om en näringsidkare vill hänskjuta en tvist till tvistlösningsnämnden, ska konsumenten på skriftlig begäran av näringsidkaren ange om han eller hon är part i avtalet eller föredrar att tvisten behandlas av behörig domstol. Om konsumenten inte meddelar näringsidkaren sitt val inom fem veckor, har näringsidkaren rätt att hänskjuta tvisten till behörig domstol.
 7. 7. Tvistlösningskommitténs beslut är underkastade de villkor som anges i tvistlösningskommitténs reglemente. Tvistemålskommitténs beslut har formen av bindande råd.
 8. 8. Tvistenämnden behandlar inte en tvist - eller avslutar sitt ingripande - om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, försatts i konkurs eller faktiskt har upphört med sin näringsverksamhet innan nämnden behandlat tvisten vid ett sammanträde och meddelat ett slutligt avgörande.
 9. 9. Om det vid sidan av Thuiswinkels tvistlösningskommitté finns en annan behörig tvistlösningskommitté som är erkänd eller som är ansluten till Stiftelsen för Konsumenttvister (SGC) eller Klagomålsinstitutet för Finansiella Tjänster (Kifid), ska Thuiswinkels tvistlösningskommitté företrädesvis vara behörig för tvister som huvudsakligen rör försäljningsmetoden eller tillhandahållande av tjänster på distans. För alla andra tvister kommer detta att vara den andra tvistkommitté som är erkänd av SGC eller ansluten till Kifid.

Artikel 18 - Garanti för filial

 1. 1. Thuiswinkel.org garanterar fullgörandet av sina medlemmars skyldigheter i förhållande till bindande råd som Thuiswinkels tvistlösningskommitté ålägger dem, såvida inte medlemmen beslutar att lägga fram det bindande rådet inför en domstol för verifiering inom två månader efter dagen för detta råd. I händelse av domstolsprövning kommer upphävandet av garantin att upphöra och garantin kommer att träda i kraft igen när domstolsbeslutet har vunnit laga kraft, varigenom domstolen har förklarat att det bindande rådet har bindande verkan. Upp till ett högsta belopp på 10 000 euro per bindande råd kommer Thuiswinkel.org att betala detta belopp till konsumenten. Vid belopp som är högre än 10 000 euro per bindande råd kommer beloppet 10 000 euro att betalas. I den mån summan är högre än 10 000 euro har Thuiswinkel.org skyldighet att vidta rimliga och adekvata åtgärder för att följa upp medlemmen för att uppfylla det bindande rådet.
 2. 2. Tillämpning av denna garanti kräver att konsumenten lämnar in ett skriftligt överklagande till Thuiswinkel.org och överför sitt krav på näringsidkaren till Thuiswinkel.org. I den mån fordran på näringsidkaren överstiger 10 000 euro kommer konsumenten att erbjudas möjligheten att överföra sin fordran på näringsidkaren över 10 000 euro till Thuiswinkel.org, varefter denna organisation kommer att driva betalning av fordran i domstol på egen titel och kostnader.

Artikel 19 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som skiljer sig från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenterna kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Thuiswinkel.org

  1. 1. Thuiswinkel.org kommer endast att ändra dessa allmänna villkor efter samråd med Konsumentföreningen.
  2. 2. Ändringar av dessa villkor träder i kraft först efter att de har publicerats på lämpligt sätt, under förutsättning att om ändringar gäller under ett erbjudandes giltighetstid, kommer den bestämmelse som är mest gynnsam för konsumenten att ha företräde.

Hemmawinkel.org
P.O. Box 7001, 6710 CB EDE, Nederländerna.

Rättigheter kan endast härledas på grundval av den nederländska versionen av dessa allmänna villkor.

Bilaga I: Modellformulär för ångerrätt

Modellformulär för ångerrätt

(detta formulär ska endast fyllas i och skickas tillbaka om du vill frånträda avtalet)

- Till: [näringsidkarens namn]
[näringsidkarens geografiska adress]
[näringsidkarens faxnummer, om sådant finns]
[näringsidkarens e-postadress eller elektroniska adress]

- Jag/vi* informerar er härmed om att jag/vi*, med avseende på vårt avtal om
Försäljning av följande produkter: [beskrivning av produkten}*
Leverans av följande digitala innehåll: [beskrivning av det digitala innehållet]*
Tillhandahållande av följande tjänst: [beskrivning av tjänsten]*

Jag/vi* utövar vår ångerrätt.

- Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av varor]
- [Konsumentens/konsumenternas namn]
- [Konsument(er)s adress]
- [Konsumentens/konsumenternas underskrift] (endast om denna blankett lämnas in på papper)

*Ta bort eller lämna kompletterande information, i förekommande fall.