Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org

Deze Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Index:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de handelaar
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de klant in geval van herroeping
Artikel 8 - Klanten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van handelaren in geval van herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Uitvoering van het contract en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenprocedure
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Takgarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij een consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt door middel van een overeenkomst op afstand, en een handelaar of derde deze producten, digitale inhoud en/of diensten levert volgens een overeenkomst tussen die derde en de handelaar;
 2. 2. Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. 3. Consument: een natuurlijk persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een commerciële, beroepsmatige of bedrijfsmatige activiteit;
 4. 4. Dag: kalenderdag;
 5. 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. 6. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarbij de verplichting tot levering en/of afname is gespreid over een periode;
 7. 7. Duurzame gegevensdrager: elk middel - e-mails daaronder begrepen - dat een consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik van de informatie vergemakkelijkt gedurende een periode die overeenstemt met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. 8. 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de herroepingstermijn af te zien van een overeenkomst op afstand;
 9. 9. Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen een ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een door Thuiswinkel.org georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. 11. Modelformulier voor herroepingsrecht: het Europees modelformulier voor herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden. De ondernemer is niet verplicht Bijlage I te verstrekken indien de consument geen herroepingsrecht heeft met betrekking tot zijn bestelling;
 12. 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Brandfield BV / Beloro Jewels;
Geregistreerd adres: Osloweg 105, 9723 BK Groningen;
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de handelaar telefonisch bereikbaar is: +31(0)50 - 21 12 550 maandag/vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@belorojewels.com
Kamer van Koophandel nummer:68185758;
BTW-identificatienummer: NL857336770B.01;

Indien de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit.

Indien de handelaar een gereglementeerd beroep uitoefent:

 1. - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 2. - de beroepstitel, de stad in de EU of EER waar deze is verleend;
 3. - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland gelden en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels kunnen worden ingezien.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien dit onderzoek voor de ondernemer grond oplevert om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 5. Uiterlijk bij de bezorging van een product, dienst of digitale inhoud zendt de ondernemer aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:
  a. het kantooradres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs, inclusief alle belastingen over het product, de dienst of digitale inhoud; de kosten van aflevering voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten

 1. 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht deze op te geven.
 2. 2. De in lid 1 genoemde termijn gaat 1. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een door de consument aangewezen derde die niet het vervoer verzorgt, of:
  a. indien de consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet het vervoer verzorgt, het product heeft ontvangen; of
  aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan één bestelling van meerdere producten met verschillende levertermijnen weigeren, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd.
  b. als de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. 3. Een consument heeft het recht om een overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende een periode van ten minste veertien dagen. De handelaar mag de consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar de consument is niet verplicht zijn reden(en) op te geven.
 2. 4. De in lid 3 genoemde termijn gaat in op de dag na de dag waarop de consument de overeenkomst heeft ontbonden. 3 gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd ingeval de consument niet over het herroepingsrecht is geïnformeerd:

 1. 5. Als de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt of als het modelformulier niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk vastgestelde herroepingstermijn op grond van de voorgaande leden van dit artikel.
 2. 6. Indien de handelaar de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de aanvangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, eindigt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de herroepingstermijn

 1. 1. Tijdens de herroepingstermijn behandelt de consument het product en de verpakking met zorg. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werkzaamheid van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. 2. 2. De consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat hij het product op andere wijze heeft behandeld dan is toegestaan in lid. 1.
 3. 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

Artikel 8 - Consumenten die hun herroepingsrecht uitoefenen en de daarmee gemoeide kosten

 • 1. De consument die van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze.
 • 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1, zendt de consument het product terug. 1, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de handelaar. Dit is niet nodig als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval aan de terugzendtermijn voldaan als hij het product terugstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • 4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
 • 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de handelaar niet heeft verklaard dat de consument deze kosten zal dragen of indien de handelaar aangeeft bereid te zijn deze kosten zelf te dragen, is de consument niet gehouden de kosten van het terugzenden van goederen te dragen.
 • 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, nadat hij eerst uitdrukkelijk heeft verzocht dat de verrichte dienst of de levering van niet voor verkoop gereedgemaakt gas, water of elektriciteit gedurende de herroepingstermijn in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid zal worden uitgevoerd, is de consument de handelaar een geldbedrag verschuldigd dat gelijk is aan het gedeelte van de overeenkomst dat de handelaar op het moment van de herroeping heeft uitgevoerd in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
 • 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van niet voor verkoop gereed gemaakt water, gas of elektriciteit - in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid - of voor de levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de bij herroeping te betalen kosten of het modelformulier voor herroepingsrecht heeft verstrekt, of:
  b. de consument niet uitdrukkelijk heeft gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de herroepingstermijn.
 • 8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd, indien:
  a. hij vóór de levering niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen met de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de herroepingstermijn;
  b. hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te hebben verloren; of
  c. de handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • 9. Als een consument zijn herroepingsrecht uitoefent, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de handelaar bij herroeping

 1. 1. Indien de ondernemer een consument de mogelijkheid biedt de herroeping langs elektronische weg te melden, stuurt hij na ontvangst van de melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. 2. 2. De ondernemer vergoedt de consument onverwijld alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die de ondernemer in rekening heeft gebracht voor het geretourneerde product, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping heeft gemeld. Behoudens in gevallen waarin de ondernemer heeft aangeboden het product zelf terug te halen, kan hij de terugbetaling opschorten totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. 3. Voor eventuele terugbetaling zal de handelaar dezelfde betaalmethode gebruiken die oorspronkelijk door de consument is gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Terugbetaling is gratis voor de consument.
 4. 4. Als de consument een dure methode van levering heeft gekozen in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht uitsluiten voor de volgende producten en diensten, maar alleen indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. 1. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. 2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling wordt gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij een handelaar producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige voltooiing van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de handelaar de overeenkomst volledig had uitgevoerd;
 4. 4. Pakketreizen, pakketvakanties en pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer;
 5. 5. Dienstenovereenkomsten die toegang verschaffen tot accommodatie, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgelegd en anders dan ten behoeve van accommodatie, het vervoer van goederen, autoverhuurdiensten en catering;
 6. 6. 6. Overeenkomsten betreffende vrijetijdsactiviteiten, indien in de overeenkomst al een bepaalde datum of periode van uitvoering is vastgesteld;
 7. 7. Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt zijn op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
 8. 8. Producten die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheid beperkt is;
 9. 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan het zegel na de levering is verbroken;
 10. 10. Producten die door hun aard onherstelbaar vermengd zijn met andere producten;
 11. 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de handelaar geen invloed heeft;
 12. 12. Verzegelde audio-/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en
  b. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht heeft verloren.

Artikel 11 - De prijs

 1. 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Nakoming van de overeenkomst en extra garantie

 1. 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als extra garantie aangeboden regeling doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. 3. Een extra garantie wordt gedefinieerd als elke verbintenis van een handelaar, zijn leverancier, importeur of fabrikant die aan een consument rechten of vorderingen toekent boven die waarin de wet voorziet voor het geval hij zijn deel van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. 4. Na ontbinding conform het vorige lid betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terug.
 5. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. 2. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. 3. Met betrekking tot overeenkomsten zoals beschreven in de eerste twee leden, kan de consument:
  - deze te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode;
  - opzeggen op dezelfde wijze als waarop zij zijn gesloten;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als voor de handelaar is bepaald.

Verlenging

 1. 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval van een overeenkomst die strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen of tijdschriften.
 4. 7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd

 1. 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. 1. Voor zover in de overeenkomst of in aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn, of bij gebreke van een herroepingstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn van 14 dagen in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, krijgt hij, nadat de ondernemer hem heeft gewezen op de te late betaling, 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; bij gebreke van betaling binnen deze termijn van 14 dagen is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van het onbetaalde bedrag tot €2.500; 10% over de volgende €2.500; en 5% over de volgende €5.000, met een minimum van €40. De handelaar kan van deze bedragen en percentages afwijken in het voordeel van de consument.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

 1. 1. De ondernemer voorziet in een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. 2. Een consument die tekortkomingen heeft ontdekt bij de uitvoering van een overeenkomst, moet eventuele klachten onverwijld, volledig en met duidelijke beschrijvingen aan de handelaar voorleggen.
 3. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. 5. De consument dient de ondernemer een termijn van minimaal 4 weken te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn wordt de klacht een geschil dat onder de geschillenregeling valt.

Artikel 17 - Geschillen

 1. 1. Op overeenkomsten tussen een ondernemer en een consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. 3. 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst onverwijld aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. 4. 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden nadat de consument de klacht bij de ondernemer heeft ingediend bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. 5. 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. 6. Indien de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument op schriftelijk verzoek van de ondernemer aangeven of hij een overeenkomst wil aangaan dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Indien de consument niet binnen een termijn van vijf weken zijn keuze aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt, is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat het geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. 9. Indien er naast de Geschillencommissie Thuiswinkel nog een andere bevoegde geschillencommissie is die erkend is of gelieerd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), is de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd kennis te nemen van geschillen die in hoofdzaak betrekking hebben op de wijze van verkoop of dienstverlening op afstand. Voor alle andere geschillen is dit de andere geschillencommissie die erkend is door de SGC of aangesloten is bij het Kifid.

Artikel 18 - Filiaalgarantie

 1. 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de verplichtingen van haar leden in verband met door de Geschillencommissie Thuiswinkel aan hen opgelegde bindende adviezen, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing voor te leggen aan de rechter. In geval van toetsing door de rechter eindigt de opschorting van de garantie en treedt de garantie weer in werking op het moment dat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij de rechter het bindend advies verbindend heeft verklaard. Tot een maximum bedrag van €10.000 per bindend advies zal Thuiswinkel.org dit bedrag aan de consument uitkeren. Bij bedragen hoger dan € 10.000 per bindend advies wordt het bedrag van € 10.000 betaald. Voor zover het bedrag hoger is dan €10.000,- heeft Thuiswinkel.org een redelijke inspanningsverplichting om het lid tot nakoming van het bindend advies te bewegen.
 2. 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep doet op Thuiswinkel.org en zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Voor zover de vordering op de ondernemer het bedrag van €10.000,- te boven gaat, wordt de consument de mogelijkheid geboden zijn vordering op de ondernemer boven het bedrag van €10.000,- over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de voldoening van de vordering in rechte zal vragen.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel.org

  1. 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden slechts wijzigen na overleg met de Consumentenbond.
  2. 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
Postbus 7001, 6710 CB EDE, Nederland.

Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan de Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden.

Bijlage I: Modelformulier voor herroepingsrecht

Modelformulier voor herroepingsrecht

(dit formulier moet alleen worden ingevuld en teruggestuurd als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [naam handelaar]
[geografisch adres handelaar].
[faxnummer handelaar, indien beschikbaar].
[e-mailadres of e-mailadres van de handelaar].

- Ik/wij* deel/delen u hierbij mede dat, met betrekking tot ons contract inzake
De verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product}*
De levering van de volgende digitale inhoud: [beschrijving van de digitale inhoud]*
De levering van de volgende dienst: [beschrijving van de dienst]*

Ik/wij* oefenen ons herroepingsrecht uit.

- Besteld op*/Ontvangen op* [datum van bestelling van diensten of ontvangst van goederen].
- Naam consument(en)]
- [Adres consument(en)].
- [Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

*Verwijder of geef aanvullende informatie, indien van toepassing.